CSR

ROBILIŚMY I ROBIMY DUŻO Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

• Trawena  – dbając o wysoką ocenę naszej organizacji  – w swojej strategii i działaniach zwraca szczególną uwagę na kwestie dotyczące Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jako wpływu wywieranego naszą działalnością na społeczności lokalne, środowisko naturalne, przestrzeganie szeroko rozumianych praw pracowniczych i stosowanych praktyk w biznesie. Codzienna dbałość o środowisko naturalne to przemyślana gospodarka odpadami (recycling, ponowne wykorzystanie), walka z hałasem, segregacja odpadów, energooszczędność, ograniczanie kosztów logistyki (transportu), ochrona i ograniczenie zużycia wody.
• Firma Trawena doskonale rozumie potrzebę działań społecznie odpowiedzialnych i oraz płynące z nich korzysci. Wspieranie Zrównowazonego Rozwoju zdecydowanie wpływa na  naszą przewagę konkurencyjną, pozytywną reputację i opinię otoczenia bisnesowego. Trawena dzięki temu jako organizacja zyskuje na zaangażowaniu i wydajności pracowników. Uczciwa i zgodna z przepisami konkurencja stymuluje innowacje i efektywność, obniza koszty produktów i usług i zawsze daje efekty długoterminowe. Poprzez swoje świadome decyzje zaopatrzeniowe Trawena ma możliwość uwzgledniać ich  wpływ na  działania społecznie odpowiedzialne u swoich dostawców. Zasadą są dobre relacje ze społecznościami, w których działa Trawena oraz uznanie ich wartośći, co zawsze ma pozytywny wpływ na łączącą nas współnotę interesów.
• Trawena w żaden sposób, zarówno na etapie rekrutacji, jak i zatrudnienia, nie dyskryminuje, ani nie faworyzuje osób ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek i staż pracy, orientację seksualną, stan cywilny oraz rodzinny. Stale monitorujemy postepy w osiąganiu równouprawnienia płci. Zapewniamy pracownikom dostep do rozwoju umiejętności, szkoleń w tym propagujących zdrowie i dobrobyt oraz awansu na warunkach wolnych od dyskryminacji. Dbałość o poziom fizyczny, psychiczny i społeczny wynika ze stosowania polityki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jesteśmy w pełni świadomi faktu, że nasze przedsiębiorstwo działa w symbiozie z otoczeniem, ma  wpływ na środowisko naturalne, lokalne społeczności, naszych partnerów biznesowych, klientów oraz pracowników.

Nasze działania pokazują, że do odpowiedzialności biznesu jest  tylko kilka kroków. Nie są potrzebne duże inwestycje, ale zmiany w sposobie myślenia o biznesie.

Nasza firma jest tworzona przez ludzi i działa dla ludzi. Nasz biznes ma ludzką twarz i zawsze będziemy o dbać o taki wizerunek TRAWENY.

U partnerów biznesowych wykonyjących produkcję wymagamy wdrozonego i działajacego  certyfikat ISO 14001. Ocena świadomości ich działań społecznie odpowiedzialnych wpływa na  naszą ocenę  ich organizacji. TRAWENA wysoko ceni działanie , respektowanie i uwzględnianie  wytycznych normy ISO 26000 jako wkład każdej takiej organizacji w zrównoważony rozwój.